Wstęp do oferty neutralizacji odorówRozwiązanie problemu odorów jest koniecznością nie tylko z powodu dotrzymania najwyższych dopuszczalnych stężeń gazów szkodliwych (NDS), lecz również ze względu na uciążliwość substancji odorotwórczych dla otoczenia.  
TechFINN we współpracy z firmą matką - EKOFINN-POL oferuje  wszystkie dostępne technologie dezodoryzacji oraz hermetyzacji obiektów szczególnie uciążliwych.

Cztery kroki do właściwego rozwiązania problemu:

  1. Rozpoznanie źródła odorów, określenie ilości i składu gazów złowonnych.
  2. Dobór najlepszej technologii dezodoryzacji.
  3. Neutralizacja odorów.
  4. Monitoring procesu z optymalizacją parametrów.

OFEROWANE PRODUKTY

Przekrycia zbiorników
Jeżeli emitorem odorów jest otwarty zbiornik lub kanał, pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest szczelne przykrycie oraz sprawna wentylacja. Do celów hermetyzacji, nasz firma proponuje przekrycia wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych w formie kopuł samonośnych lub koryt o rozmiarach dopasowanych do wymiarów przykrywanego zbiornika. Nasze przekrycia posiadają Aprobatę Techniczną AT-15-9468/2015 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Biologiczne filtry powietrza - biofiltr BIOWENT® i system BIOROK®
W zakresie biofiltrów oferta naszej firmy obejmuje klasyczny system BIOWENT® z wypełnieniem organicznym oraz nowatorskie rozwiązanie BIOROK®, w którym jako nośnik dla mikroflory zastosowany został  specjalnie spreparowany granulat lawy wulkanicznej zapewniający wielokrotnie dłuższą żywotności złoża. Dodatkowo, w celu uzyskania 100% sprawności usuwania odorów niezależnie od ich stężeń wlotowych, urządzenie BIOROK® wyposażone jest w komorę sorbentu chemicznego na wylocie powietrza do otoczenia.

Filtr chemiczny CARBOWENT®
W zakresie filtrów chemicznych proponujemy typoszereg urządzeń CARBOWENT. Poprzez zastosowanie impregnowanego węgla aktywnego można przeprowadzić selektywny proces chemisorpcji np. na usuwanie z gazu merkaptanów lub chlorowcopochodnych trudny do uzyskania metodą biofiltracji. Czas aktywności złoża węglowego, a więc skuteczna neutralizacja odorów, uzależniona jest od obciążenia złoża danym zanieczyszczeniem.

Fotokatalityczne utlenianie PHOTOWENT®
Rozwinięciem metody adsorpcji jest technologia fotokatalitycznego utleniania odorów w urządzeniu PHOTOWENT. Podczas procesu w urządzeniu wytwarza się ozon, który reaguje z gazami odorotwórczymi na złożu katalizatora węglowego. W porównaniu do metod adsorpcji daje to znaczną oszczędność kosztów związanych z wymianą węgla aktywnego.

Monitoring procesów oczyszczania powietrza
Niezależnie od zastosowanej metody oczyszczania powietrza, użytkownik może obserwować na bieżąco efekt ekologiczny zastosowanego rozwiązania w postaci pomiaru on-line stężenia wlotowego i wylotowego gazu charakterystycznego (siarkowodór, amoniak lub niektóre LZO). Proponowany przez naszą firmę system MONITEL umożliwia stały podgląd wszystkich istotnych parametrów poprzez łącze internetowe, na dowolnie wybranym przez użytkownika komputerze wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Możliwe jest również zamówienie usługi serwisu on-line, obsługiwanego przez technologa firmy EKOFINN-POL.